Vyberte stránku

Naši jubilanti – duben 2021

K Vašemu významnému životnímu jubileu                               
Vám upřímně blahopřejeme a přejeme
do dalších let pevné zdraví, štěstí, pohodu
a spokojenosti ve Vašem osobním životě.

 

(Pokračování textu…)

Inkaso členských příspěvků a dokumentů sborů

Vážení starostové a velitelé okrsků,

bohužel aktuální situace nám nedovoluje se sejít na pravidelné poradě starostů a velitelů okrsků. Proto mi dovolte alespoň touto cestou Vás seznámit se stavem odevzdaných členských příspěvků a dokumentů sborů z Vašich okrsků.
Musím konstatovat, že v rámci celého okresu Plzeň – jih bylo v termínu (do 31.1.2021) odesláno hlášení ze 123 sborů (82%) a členské příspěvky odvedlo 119 sborů (80%).
V příloze naleznete detailní přehled o všech požadavcích.
V případě, že některý sbor nemá splněny všechny povinnosti, tak bych Vás chtěl tímto požádat o pomoc a zajistit nápravu nejpozději do 14.2.2021. Zvýšenou pozornost věnujte zejména prázdným kolonkám a kapitole registrace oddílů v rejstříku sportu. Podrobný návod k registraci je umístěn na našich webových stránkách. Zatím je plně zaregistrováno pouze 29 sborů, dalších 25 je v rejstříku bez vložených sportovců a trenérů (podbarveny žlutě).

Odkaz na tabulku >>>

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat pracovnici kanceláře nebo starostu.

Děkuji a přeji hezký víkend.
Vladimír Vozka
starosta SH ČMS OSH Plzeň-jih
724 996 746

Informace pro vedoucí kolektivů MH a trenéry sportovních oddílů mládeže SDH

V roce 2021 mají vedoucí kolektivů mladých hasičů (popř. trenéři sportovních oddílů mládeže SDH) pracující pravidelně s dětmi možnost požádat o 5 dní dovolené s náhradou mzdy navíc.
Vše potřebné se dozvíte v článku České rady dětí a mládeže.
Pokud budete mít zájem o čerpání této „výhody“, nejdůležitější je podat písemnou žádost svému zaměstnavateli, kterou vám potvrdí vaše SDH.
Doporučujeme žádat o 5 dní v celku, zejména na tábory či soustředění.
Formulář žádosti je k dispozici v textu článku. Pokud se rozhodnete svého zaměstnavatele o těchto 5 dnů navíc požádat, učiňte tak dostatečně včas před plánovanou akcí.
V případě dotazů piště do poradny ČRDM, odkaz je úplně na konci článku.

ODKAZ NA ČLÁNEK ČRDM

Informace k zdravotním prohlídkám členů jednotek SDH obcí

Prokazování zdravotní způsobilosti členů jednotek SDH obcí v období nouzového stavu vyhlášeného z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky 

 1. Posuzování zdravotní způsobilost členů JSDH obcí je upravena Nařízením vlády č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků (dále jen Nařízení).
 2. Zdravotní prohlídky provádí dle Nařízení:
  1. Lékař poskytující závodní preventivní péči – u zaměstnanců
  2. Praktický lékař, u kterého je osoba registrována – u osob, které nejsou zaměstnanci
 3. S ohledem na nouzový stav vyhlášený v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky a vydanými krizovými opatřeními vlády se řeší problematika povinnosti provádění vstupních a periodických zdravotních prohlídek u členů jednotek SDH
 4. Usnesením vlády ČR ze dne 18.1.2021 č. 54 bylo přijato krizové opatření o pracovně lékařských prohlídkách (dále jen krizové opatření). Uvedené krizové opatření upravuje mimo jiné možnost při vzniku pracovně právního vztahu (analogie s členstvím jednotce) prokázat v určitých případech zdravotní způsobilost prohlášením a dále uděluje výjimku z provádění periodických lékařských prohlídek.
 5. A) Vstupní zdravotní prohlídka:

Dle krizového opatření vláda:

“nařizuje pohlížet na čestné prohlášení osob, jejichž pracovněprávní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření do ukončení nouzového stavu a jejichž sjednaný druh práce je podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zařazen do kategorie první nebo druhé a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jiným právním předpisem nebo v příloze č. 2 části II vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou bodů 1, 2, 4, 5 a 13 uvedené přílohy, a u nichž dosud nebyla provedena vstupní lékařská prohlídka, jako na posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů; vzor čestného prohlášení, kterým lze nahradit posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání, je uveden v příloze tohoto opatření; toto čestné prohlášení je platné nejdéle do uplynutí 90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu“

Uvedené ustanovení krizového opatření se nevztahuje na posouzení zdravotní způsobilosti členů jednotek SDH obcí, a to z důvodu, že podmínky zdravotní způsobilosti členů jednotek SDH obcí jsou upraveny „jiným předpisem“ (nařízení vlády č. 352/2003 Sb.), z tohoto důvodu není možné posouzení zdravotní způsobilosti (vstupní zdravotní prohlídku) nahradit čestným prohlášením.

 1. B) Periodická zdravotní prohlídka:

Dle krizového opatření vláda:

„uděluje výjimku z provádění periodických lékařských prohlídek podle vyhlášky č. 79/2013 Sb.; periodické lékařské prohlídky není třeba v době trvání tohoto nouzového stavu zajišťovat a provádět;

ukládá

 1. považovat za nadále platné lékařské posudky, jejichž platnost skončí v době trvání nouzového stavu, a to
 2. a) lékařské posudky o zdravotní způsobilosti vydané na základě vstupních lékařských prohlídek podle § 59 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb. a podle § 10 vyhlášky č. 79/2013 2 Sb., anebo periodických lékařských prohlídek podle § 11 vyhlášky č. 79/2013 Sb., po dobu do ukončení nouzového stavu a dále po dobu dalších nejvýše
 3. i) 90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu, pokud závěr lékařského posudku uvádí, že posuzovaná osoba pro účel, pro který byla posuzována, je zdravotně způsobilá,
 4. ii) 30 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu, pokud závěr lékařského posudku uvádí, že posuzovaná osoba pro účel, pro který byla posuzována, je způsobilá s podmínkou,
 5. b) lékařské posudky o zdravotní způsobilosti k práci vydané na základě mimořádné prohlídky podle § 12 odst. 2 písm. e) nebo písm. f) bodu 3 vyhlášky č. 79/2013 Sb., jejichž platnost skončila v době vyhlášeného nouzového stavu, na dobu do ukončení nouzového stavu a dále po dobu dalších nejvýše
 6. i) 90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu, pokud závěr lékařského posudku uvádí, že posuzovaná osoba pro účel, pro který byla posuzována, je zdravotně způsobilá,
 7. ii) 30 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu, pokud závěr lékařského posudku uvádí, že posuzovaná osoba pro účel, pro který byla posuzována, je způsobilá s podmínkou,”

 

V případě periodických zdravotních prohlídek u členů jednotek SDH je možné využít výjimku uvedenou v krizovém opatření. U členů JSDH obcí je tedy prodloužena platnost posledního vydaného osvědčení o periodické lékařské prohlídce po dobu 90 dnů (resp. 30 dnů v případě podmínečného vydání) od ukončení krizového stavu.

Čerpání dovolené

Vážené kolegyně, koledové
dne 4. února 2021 bude kancelář OSH PJ uzavřena z důvodu čerpání dovolené.
Děkujeme za pochopení