Vyberte stránku

Informace k zdravotním prohlídkám členů jednotek SDH obcí

Prokazování zdravotní způsobilosti členů jednotek SDH obcí v období nouzového stavu vyhlášeného z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky 

 1. Posuzování zdravotní způsobilost členů JSDH obcí je upravena Nařízením vlády č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků (dále jen Nařízení).
 2. Zdravotní prohlídky provádí dle Nařízení:
  1. Lékař poskytující závodní preventivní péči – u zaměstnanců
  2. Praktický lékař, u kterého je osoba registrována – u osob, které nejsou zaměstnanci
 3. S ohledem na nouzový stav vyhlášený v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky a vydanými krizovými opatřeními vlády se řeší problematika povinnosti provádění vstupních a periodických zdravotních prohlídek u členů jednotek SDH
 4. Usnesením vlády ČR ze dne 18.1.2021 č. 54 bylo přijato krizové opatření o pracovně lékařských prohlídkách (dále jen krizové opatření). Uvedené krizové opatření upravuje mimo jiné možnost při vzniku pracovně právního vztahu (analogie s členstvím jednotce) prokázat v určitých případech zdravotní způsobilost prohlášením a dále uděluje výjimku z provádění periodických lékařských prohlídek.
 5. A) Vstupní zdravotní prohlídka:

Dle krizového opatření vláda:

“nařizuje pohlížet na čestné prohlášení osob, jejichž pracovněprávní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření do ukončení nouzového stavu a jejichž sjednaný druh práce je podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zařazen do kategorie první nebo druhé a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jiným právním předpisem nebo v příloze č. 2 části II vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou bodů 1, 2, 4, 5 a 13 uvedené přílohy, a u nichž dosud nebyla provedena vstupní lékařská prohlídka, jako na posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů; vzor čestného prohlášení, kterým lze nahradit posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání, je uveden v příloze tohoto opatření; toto čestné prohlášení je platné nejdéle do uplynutí 90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu“

Uvedené ustanovení krizového opatření se nevztahuje na posouzení zdravotní způsobilosti členů jednotek SDH obcí, a to z důvodu, že podmínky zdravotní způsobilosti členů jednotek SDH obcí jsou upraveny „jiným předpisem“ (nařízení vlády č. 352/2003 Sb.), z tohoto důvodu není možné posouzení zdravotní způsobilosti (vstupní zdravotní prohlídku) nahradit čestným prohlášením.

 1. B) Periodická zdravotní prohlídka:

Dle krizového opatření vláda:

„uděluje výjimku z provádění periodických lékařských prohlídek podle vyhlášky č. 79/2013 Sb.; periodické lékařské prohlídky není třeba v době trvání tohoto nouzového stavu zajišťovat a provádět;

ukládá

 1. považovat za nadále platné lékařské posudky, jejichž platnost skončí v době trvání nouzového stavu, a to
 2. a) lékařské posudky o zdravotní způsobilosti vydané na základě vstupních lékařských prohlídek podle § 59 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb. a podle § 10 vyhlášky č. 79/2013 2 Sb., anebo periodických lékařských prohlídek podle § 11 vyhlášky č. 79/2013 Sb., po dobu do ukončení nouzového stavu a dále po dobu dalších nejvýše
 3. i) 90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu, pokud závěr lékařského posudku uvádí, že posuzovaná osoba pro účel, pro který byla posuzována, je zdravotně způsobilá,
 4. ii) 30 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu, pokud závěr lékařského posudku uvádí, že posuzovaná osoba pro účel, pro který byla posuzována, je způsobilá s podmínkou,
 5. b) lékařské posudky o zdravotní způsobilosti k práci vydané na základě mimořádné prohlídky podle § 12 odst. 2 písm. e) nebo písm. f) bodu 3 vyhlášky č. 79/2013 Sb., jejichž platnost skončila v době vyhlášeného nouzového stavu, na dobu do ukončení nouzového stavu a dále po dobu dalších nejvýše
 6. i) 90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu, pokud závěr lékařského posudku uvádí, že posuzovaná osoba pro účel, pro který byla posuzována, je zdravotně způsobilá,
 7. ii) 30 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu, pokud závěr lékařského posudku uvádí, že posuzovaná osoba pro účel, pro který byla posuzována, je způsobilá s podmínkou,”

 

V případě periodických zdravotních prohlídek u členů jednotek SDH je možné využít výjimku uvedenou v krizovém opatření. U členů JSDH obcí je tedy prodloužena platnost posledního vydaného osvědčení o periodické lékařské prohlídce po dobu 90 dnů (resp. 30 dnů v případě podmínečného vydání) od ukončení krizového stavu.

Registrační list

Jak správně vyplnit Registrační list – manuál >>>

Jak správně vyplnit Registrační list – prezentace >>>

 

 

 

Rejstřík sportu – materiály

Dokumenty vztahující se rejstříku sportovců:

Národní sportovní agentura >>>

Rejstřík sportu >>>

Informace pro Sbory >>>

Směrnice sportovních oddílů >>>

Video jak vyfiltrovat z CVS soubor >>>

Plán činnosti ORM na rok 2021

Stále body jednání:

o Kontrola úkolů.
o Informace z jednání VV OSH PJ.
o Informace z jednání KORM.
o Organizační záležitosti.
o Různé.

Jednání rady
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
04.01.2021 16.30 kancelář OSH
Hlavní body jednání Příprava neuskutečněného podzimního kola hry Plamen
Organizační zabezpečení školení VM
Zabezpečení Krajského kola hry Plamen
Příprava školení rozhodčích
Příprava porady vedoucích kolektivů
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
01.02.2021 16.30 kancelář OSH
Hlavní body jednání Příprava neuskutečněného podzimního kola hry Plamen a zástupce spolupořadatele
Příprava ligových soutěží
Příprava jarního kola hry Plamen
Příprava školení vedoucích mládeže
Kontrola registračních listů
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
29.03.2021 16.30 kancelář OSH
Hlavní body jednání Příprava jarního kola hry Plamen
Příprava Hasičského dne pro mládež
Příprava Krajského kola hry Plamen
Vyhodnocení školení vedoucích mládeže a porady rozhodčích
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
19.04.2021 16.30 kancelář OSH
Hlavní body jednání Příprava jarního kola hry Plamen a zástupce spolupořadatele
Příprava Krajského kola hry Plamen
Příprava Hasičského dne pro mládež
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
24.05.2021 16.30 kancelář OSH
Hlavní body jednání Příprava jarního kola hry Plamen
Příprava Krajského kola hry Plamen
Jmenování rozhodčích na zajištění Krajského kola hry Plamen a Dorostu
Průběžné hodnocení Ligy mládeže OSH PJ
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
07.06.2021 16.30 kancelář OSH
Hlavní body jednání Vyhodnocení Okresního kola hry Plamen
Vyhodnocení Krajského kola hry Plamen
Organizační zabezpečení Okresního kola hry Plamen 2021 – 2022
Organizační zabezpečení podzimního kola hry Plamen
Pozvánka na podzimní poradu vedoucích kolektivů
Příprava Hasičského dne pro mládež
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
30.08.2021 16.30 kancelář OSH
Hlavní body jednání Příprava podzimního kola hry Plamen se zástupcem spolupořadatele
Příprava podzimní porady vedoucích kolektivů
Příprava Hasičského dne pro mládež
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
18.10.2021 16.30 kancelář OSH
Hlavní body jednání Vyhodnocení podzimního kola hry Plamen
Vyhodnocení podzimní porady vedoucích kolektivů
Příprava Hasičského dne pro mládež
Hodnocení činnosti odborné rady za uplynulé období
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
29.11.2021 16.30 kancelář OSH
Hlavní body jednání Vyhodnocení Hasičského dne pro mládež
Příprava plánu činnosti a kalendáře soutěží na rok 2022
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
11.12.2021 09.00 Lužany
Společné jednání VV a OR
Porady
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
20.02.2021 08.30 Nebílovy
Porada rozhodčích
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
20.02.2021 14.00 Nebílovy
Porada vedoucích kolektivů
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
18.09.2021 08.00 ???
Porada vedoucích kolektivů
Školení
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
27.-
28.02.2021
08.00 Hořehledy
Školení VM III a obnovy
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
26.-
28.03.2021
17.00 ???
Školení VM III a noví vedoucí
Kulturní akce pro VM
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
06.11.2021 14.00 Losiná
Hasičský den pro mládež
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
26.11.2021 17.00 Dnešice
Posezení vedoucích mládeže
Soutěže
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
10.04.2021 07.30 Dnešice
Náhradní termín podzimního kola hry Plamen + štafeta požárních dvojic
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
24.04.2021 09.00 Chlum
Soutěž Ligy mládeže
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
25.04.2021 10.00 Želčany
Soutěž Ligy mládeže
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
16.05.2021 ??? Žákava
Soutěž Ligy mládeže
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
22.05.2021 08.00 Štěnovice
Soutěž Ligy mládeže – přebor jednotlivců
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
29.05.2021 09.00 Stod
Okresní kolo hry Plamen – jarní kolo kategorie starší
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
30.05.2021 09.00 Stod
Okresní kolo hry Plamen – jarní kolo kategorie mladší
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
05.-
06.06.2021
09.00 Stod
Krajské kolo hry Plamen
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
xx.xx.2021 ??? ???
Krajské kolo dorostu
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
20.06.2021 ??? Dnešice
Soutěž Ligy mládeže
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
09.10.2021 07.30 ???
Podzimní kolo hry Plamen + štafeta požárních dvojic
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
16.10.2021 08.30 Blovice
Soutěž Ligy mládeže