Vyberte stránku

Informace k zdravotním prohlídkám členů jednotek SDH obcí

Prokazování zdravotní způsobilosti členů jednotek SDH obcí v období nouzového stavu vyhlášeného z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky 

 1. Posuzování zdravotní způsobilost členů JSDH obcí je upravena Nařízením vlády č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků (dále jen Nařízení).
 2. Zdravotní prohlídky provádí dle Nařízení:
  1. Lékař poskytující závodní preventivní péči – u zaměstnanců
  2. Praktický lékař, u kterého je osoba registrována – u osob, které nejsou zaměstnanci
 3. S ohledem na nouzový stav vyhlášený v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky a vydanými krizovými opatřeními vlády se řeší problematika povinnosti provádění vstupních a periodických zdravotních prohlídek u členů jednotek SDH
 4. Usnesením vlády ČR ze dne 18.1.2021 č. 54 bylo přijato krizové opatření o pracovně lékařských prohlídkách (dále jen krizové opatření). Uvedené krizové opatření upravuje mimo jiné možnost při vzniku pracovně právního vztahu (analogie s členstvím jednotce) prokázat v určitých případech zdravotní způsobilost prohlášením a dále uděluje výjimku z provádění periodických lékařských prohlídek.
 5. A) Vstupní zdravotní prohlídka:

Dle krizového opatření vláda:

“nařizuje pohlížet na čestné prohlášení osob, jejichž pracovněprávní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření do ukončení nouzového stavu a jejichž sjednaný druh práce je podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zařazen do kategorie první nebo druhé a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jiným právním předpisem nebo v příloze č. 2 části II vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou bodů 1, 2, 4, 5 a 13 uvedené přílohy, a u nichž dosud nebyla provedena vstupní lékařská prohlídka, jako na posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů; vzor čestného prohlášení, kterým lze nahradit posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání, je uveden v příloze tohoto opatření; toto čestné prohlášení je platné nejdéle do uplynutí 90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu“

Uvedené ustanovení krizového opatření se nevztahuje na posouzení zdravotní způsobilosti členů jednotek SDH obcí, a to z důvodu, že podmínky zdravotní způsobilosti členů jednotek SDH obcí jsou upraveny „jiným předpisem“ (nařízení vlády č. 352/2003 Sb.), z tohoto důvodu není možné posouzení zdravotní způsobilosti (vstupní zdravotní prohlídku) nahradit čestným prohlášením.

 1. B) Periodická zdravotní prohlídka:

Dle krizového opatření vláda:

„uděluje výjimku z provádění periodických lékařských prohlídek podle vyhlášky č. 79/2013 Sb.; periodické lékařské prohlídky není třeba v době trvání tohoto nouzového stavu zajišťovat a provádět;

ukládá

 1. považovat za nadále platné lékařské posudky, jejichž platnost skončí v době trvání nouzového stavu, a to
 2. a) lékařské posudky o zdravotní způsobilosti vydané na základě vstupních lékařských prohlídek podle § 59 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb. a podle § 10 vyhlášky č. 79/2013 2 Sb., anebo periodických lékařských prohlídek podle § 11 vyhlášky č. 79/2013 Sb., po dobu do ukončení nouzového stavu a dále po dobu dalších nejvýše
 3. i) 90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu, pokud závěr lékařského posudku uvádí, že posuzovaná osoba pro účel, pro který byla posuzována, je zdravotně způsobilá,
 4. ii) 30 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu, pokud závěr lékařského posudku uvádí, že posuzovaná osoba pro účel, pro který byla posuzována, je způsobilá s podmínkou,
 5. b) lékařské posudky o zdravotní způsobilosti k práci vydané na základě mimořádné prohlídky podle § 12 odst. 2 písm. e) nebo písm. f) bodu 3 vyhlášky č. 79/2013 Sb., jejichž platnost skončila v době vyhlášeného nouzového stavu, na dobu do ukončení nouzového stavu a dále po dobu dalších nejvýše
 6. i) 90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu, pokud závěr lékařského posudku uvádí, že posuzovaná osoba pro účel, pro který byla posuzována, je zdravotně způsobilá,
 7. ii) 30 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu, pokud závěr lékařského posudku uvádí, že posuzovaná osoba pro účel, pro který byla posuzována, je způsobilá s podmínkou,”

 

V případě periodických zdravotních prohlídek u členů jednotek SDH je možné využít výjimku uvedenou v krizovém opatření. U členů JSDH obcí je tedy prodloužena platnost posledního vydaného osvědčení o periodické lékařské prohlídce po dobu 90 dnů (resp. 30 dnů v případě podmínečného vydání) od ukončení krizového stavu.

Jednání OORR – 5.1.2021

Zápis z jednání 5. ledna 2021 >>>
Zápis z jednání 26. srpna 2021 >>>

Plán činnosti ORR na rok 2021

Stále body jednání:

o Kontrola úkolů.
o Informace z jednání VV OSH PJ.
o Informace o zabezpečování úkolů souvisejících s přípravou předpisů důležitých v oblasti PO.
o Rozbor naplňování odborné přípravy jednotek SDH obcí a členů SDH.
o Informace členů OR z činnosti sborů a okrsků, spolupráce s HZS Pk.
o Rozbor složitých a zajímavých zásahů, prověřovacích a taktických cvičení.
o Organizační záležitosti.
o Různé.

Jednání rady
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
05.01.2021 17.00 HZ Dobřany
Hlavní body jednání Příprava organizačního zabezpečení základních kol
Příprava organizačního zabezpečení I. kola požárního sportu včetně dorostu
Příprava organizačního zabezpečení I. kola klasické soutěže
Příprava náplně společné odborné přípravy
Příprava organizačního zabezpečení porady velitelů okrsků
Příprava školení rozhodčích
Příprava sešitu Výcvikový rok 2021
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
06.02.2021 09.00 HZ Šť. Borek
Hlavní body jednání Organizační zabezpečení základních kol
Organizační zabezpečení I. kola požárního sportu včetně dorostu
Organizačního zabezpečení I. kola klasické soutěže
Příprava náplně společné odborné přípravy
Organizační zabezpečení školení rozhodčích
Sešit Výcvikového roku 2021
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
18.03.2021 17.00 HZ Přeštice
Hlavní body jednání Zajištění I. kola požárního sportu
Společná odborná příprava
 Zabezpečení školení rozhodčích
 Vyhodnocení společné porady s veliteli okrsků
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
14.05.2021 16.00 HZ Stod
Hlavní body jednání Zabezpečení základních kol členy odborné rady
Zajištění I. kola požárního sportu
Společná odborná příprava
Vyhodnocení školení rozhodčích
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
26.08.2021 17.00 HZ Nepomuk
Hlavní body jednání Vyhodnocení základních kol v PS a Ks
Vyhodnocení I. kola požárního sportu
Zajištění I. kola klasické soutěže
Vyhodnocení II. kola požárního sportu
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
07.10.2021 17.00 HZ Střížovice
Hlavní body jednání Vyhodnocení I. kola klasické soutěže
Vyhodnocení společné odborné přípravy jednotek SDH obcí a SDH
Zhodnocení práce členů odborné rady za rok 2021
Příprava kalendáře soutěží
Příprava plánu činnosti a zaměření na rok 2022
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
11.12.2021 09.00 Lužany
Společné zasedání VV a OR
Školení a odborná příprava
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
27.03.2021 09.00 HZ Nepomuk
Školení rozhodčích klasické soutěže
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
03.04.2021 09.00 HZ St. Plzenec
Školení rozhodčích požárního sportu
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
02.10.2021 09.00 Jarov
Společná odborná příprava
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
23.10.2021 09.00 Dobřany
Společná odborná příprava
Soutěže
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
15.05.2021 09.00 Stadion Stod
I. kolo soutěže požárního sportu
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
xx.xx.2021 09.00 ??????
II. kolo soutěže požárního sportu
Datum Hodina Místo Náhradní termín a místo
04.09.2021 09.00 Cvičiště Dobřany
I. kolo klasické soutěže

Připravujeme